9:00-dan 22:00-a çenli jaň ediň

Hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýäris

Gozgalmaýan emläk gullugymyz her bir müşderä aýratyn çemeleşýär: iň ýokary maglumat goldawyny berýäris we hyzmatlarymyzyň derejesine ýokary baha bermegiňiz üçin ähli tagallalary edýäris.

Alyjylar:


Eýeleri:


Kärendeçiler üçin:


Biziň artykmaçlyklarymyz


Geleşigiň ähli tapgyrlary, uly tejribesi bolan hünärmenler tarapyndan dowam etdiriler. Şeýle hem, kompaniýanyň hünärmenleri geleşigiň kanuny arassalygyny barlar we tamamlanmagy üçin ähli zerur resminamalary taýýarlar.

Onlyeke-täk aladaňyz, kwartiralary görmekde bolmak we öňünden kesgitlenen wagtda satyn alyş şertnamasyna gol çekmek.