9:00-dan 22:00-a çenli jaň ediň
Biz bilen hyzmatdaşlyk

Rahatlyk

Issueshli meseleleriň çözgüdini aç-açan esasda - obýekt saýlamakdan başlap, ähli resminamalary alýança çözýäris.

Aýry-aýry çemeleşmeler

Müşderiniň ähli zerurlyklaryny doly göz öňünde tutýarys. Her bir müşderä şahsy dolandyryjy bellenilýär.

Çaltlyk

Kwartirany saýlamak - 1 günüň içinde, ipotekany hasaba almak - 2 günüň içinde, gozgalmaýan emläk edinmek - 3 günüň içinde.

Ygtybarlylyk

Alyjy bilen satyjy hiç zada töwekgelçilik etmeýän geleşikleriň kanuny goldawy.

Müşderiniň gyzyklanmalary

Gozgalmaýan emläk satyn almaga kömek ederis.

Hereket

Aşgabatda ýaşamaýarsyňyzmy? Howa menzilinde ýa-da demir ýol menzilinde duşuşarys, öňünden düzülen ugur boýunça ýol görkezeris we resminamalary uzakdan bereris.